Studia

Efekty kształcenia

Wiedza
Słuchacze Podyplomowych Studiów Finansowania Hipotecznego z zakresu uzyskanej wiedzy będą potrafili:

 1. Definiować podstawowe kategorie ekonomiczne z zakresu bankowości, kredytów, zarządzania i finansowania nieruchomości oraz prawa do celów praktycznego wykorzystania w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach, m.in. z takich branż jak deweloperska, w spółdzielniach mieszkaniowych, instytucjach  pośrednictwa finansowego, agendach  rządowych  zarządzających  nieruchomościami Skarbu Państwa, jednostkach samorządu terytorialnego, posiadających nieruchomościami.
 2. Wybrać i zaproponować najlepsze rozwiązania finansowania  inwestycji, której zabezpieczeniem jest hipoteka, w celu wspomagania informacyjnego i decyzyjnego zarządzających w kierowaniu przedsiębiorstwem.
 3. Dobierać odpowiednie metody oceny transakcji w obszarze nieruchomości, w tym projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw.
 4. Optymalizować podatkowe transakcje w obszarze nieruchomości.

Umiejętności
Słuchacze Podyplomowych Studiów Finansowania Hipotecznego z zakresu umiejętności będą:

 1. Rozumieć mechanizmy funkcjonowania różnych segmentów rynku nieruchomości.
 2. Rozumieć związki między procesami na rynku nieruchomości, a procesami makroekonomicznymi w gospodarce.
 3. Rozumieć związki rynku nieruchomości i sektora finansowego.
 4. Rozróżniać rodzaje inwestycji w nieruchomości oraz wyróżniać i rozpoznawać  podstawowe czynniki ryzyka inwestycyjnego.
 5. Interpretować podstawy prawne finansowania projektów w obszarze nieruchomości.
 6. Samodzielnie pobierać oraz weryfikować informacje o nieruchomościach, posługując się systemem on-line dostępu do ksiąg wieczystych.
 7. Korzystać z prawa podatkowego w aspekcie inwestycji w nieruchomości oraz interpretować uwarunkowania podatkowe, związane z transakcjami na rynku nieruchomości.
 8. Rozróżniać typy transakcji na rynku nieruchomości.
 9. Korzystać z metod oceny projektów inwestycyjnych w różnych  segmentach rynku nieruchomości.
 10. Korzystać z  instrumentów oraz dostępnych technik finansowania inwestycji w nieruchomości.
 11. Zinterpretować metody oceny zdolności kredytowej osoby fizycznej i osoby prawnej, ubiegającej się o kredyt hipoteczny.
 12. Zastosować w praktyce ewidencję księgową transakcji na rynku nieruchomości.
 13. Kalkulować i budżetować koszty działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz wykorzystywać poszczególne informacje do podejmowania decyzji finansowych.
 14. Dokonywać oceny efektywności projektów w obszarze nieruchomości.
 15. Identyfikować systemy wyceny nieruchomości i dokumenty źródłowe służące do ich sporządzenia.

Kompetencje personalne i społeczne
Słuchacze Podyplomowych Studiów Finansowania Hipotecznego z zakresu kompetencji społecznych będą:

 1. Wyrażać oceny i opinie o projektach inwestycyjnych w obszarze nieruchomości  przedsiębiorstwa, w celu wspomagania decyzyjnego zarządzających.
 2. Postrzegać i rozumieć relacje zachodzące między rynkiem nieruchomości, systemem bankowym i funkcjonowaniem gospodarki rynkowej oraz wpływem tych procesów na funkcjonowanie inwestycji w nieruchomości w danym przedsiębiorstwie/instytucji.