Warunki ukończenia

Poszczególne przedmioty objęte programem studiów będą podlegały zaliczeniu. Podyplomowe Studia Finansowania Hipotecznego kończą się zdaniem egzaminu dyplomowego, związanego z obroną pracy dyplomowej. Podczas egzaminu dyplomowego zadawane jest jedno pytanie, dotyczące pracy dyplomowej oraz dwa pytania z zakresu tematycznego przedmiotów wykładanych podczas studiów. Uczestnicy studiów otrzymują zestaw zagadnień egzaminacyjnych w trakcie roku akademickiego. Ocena końcowa na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych (w skali dostateczny, dobry i bardzo dobry) jest oceną otrzymaną podczas egzaminu dyplomowego, umiejscowioną w ramach przedziałów ocen ustalonych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Warunkiem otrzymania świadectwa jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.